Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje a jejich ochrana

Obecné informace o zpracování osobních údajů

 1. Dotyčná osoba – kupující/ návštěvník webových stránek,

Provozovatel – provozovatel e-shopu: saffronbeds.com/sk, Nat Design s.r.o., Česká 1, 04001 Košice, Slovensko, IČO: 50161482, DIČ: SK 2120201512. Tel. +421 905 505 775, e-mail: kosice@saffronbeds.com. Zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 36030/V.

 1. Provozovatel není vzhledem k rozsahu a předmětu své činnosti povinen dle § 44 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Máte-li však jakékoliv dotazy týkající se Vašich osobních údajů, napište nám prosím na e-mail: kosice@saffronbeds.com, zavolejte na číslo: +421 905 505 775, nebo nás navštivte osobně na výše uvedené adrese správce. Provozovatel stránek odpovědný za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR). Subjekt údajů má právo na základě písemné žádosti provozovatele požadovat informace o svých osobních údajích, které jsou předmětem zpracování nebo zničení nebo opravy jeho osobních údajů správcem.
 2. Subjekt údajů je povinen uvádět pravdivé a aktuální osobní údaje. Práva subjektu údajů jsou upravena v kapitole 3 GDPR. Subjekt údajů má právo: podat stížnost u dozorového úřadu, vznést námitku proti zpracování, požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Informace o právech subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na základě písemné žádosti od provozovatele požadovat:

a potvrzení o tom, zda osobní údaje o něm jsou či nejsou zpracovávány,

b) obecně srozumitelnou formou informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu identifikačních údajů správce a zpracovatele (jsou-li jmenováni); účel zpracování osobních údajů; seznam nebo rozsah zpracovávaných osobních údajů; poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje, době platnosti souhlasu nebo oznámení, které zákon ukládá povinnost poskytnout osobní údaje; třetím stranám, pokud jim mají být osobní údaje zpřístupněny; skupinu příjemců, mají-li jim být osobní údaje zpřístupněny; formu zveřejnění osobních údajů, mají-li být osobní údaje zpřístupněny; třetích zemí, má-li k předání osobních údajů do těchto zemí dojít,

c) obecně srozumitelnou formou přesné informace o zdroji, ze kterého správce získal své osobní údaje ke zpracování,

d) obecně srozumitelnou formou výčet svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

e, opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

f) likvidaci svých osobních údajů, jejichž účel zpracování pominul; jsou-li předmětem zpracování úřední dokumenty obsahující osobní údaje, můžete požádat o jejich vrácení,

g, likvidaci svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,

h, zablokování svých osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud správce zpracovává osobní údaje na základě svého souhlasu. Uvedenou žádost či informaci o úniku osobních údajů či jiných závažných skutečnostech týkajících se zpracování osobních údajů provozovatelem lze adresovat správci, a to na výše uvedené adrese nebo tel. čísle: +421 905 505 775, případně na elektronické adrese: kosice@saffronbeds.com

Právo na přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů máte právo na to, aby vám správce potvrdil, zda zpracovává osobní údaje, které se vás týkají. Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo na přístup k nim a další informace o účelu zpracování Vašich osobních údajů, kategorii zpracovávaných osobních údajů, komu Vaše osobní údaje byly nebo mají být poskytnuty, zejména příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, pokud je to možné; pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o vhodných zárukách vyžadovaných zákonem, o době uchovávání osobních údajů; není-li to možné, informace o kritériích pro jeho stanovení, o právu požadovat opravu Vašich osobních údajů, o jejich výmazu nebo omezení jejich zpracování, případně o právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů, o právu zahájit řízení o ochraně osobních údajů, o zdroji osobních údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od Vás, o existenci automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití těchto osobních údajů k hodnocení určitých osobních aspektů vztahujících se k určité osobě, zejména v souvislosti s výkonem při práci, majetkovou situací, zdravotním stavem, osobními preferencemi, zájmy, spolehlivostí, chováním, místem, kde se nachází, nebo v takovém případě správce poskytne subjektu údajů informace zejména o použitém postupu, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takové zpracování osobních údajů pro subjekt údajů. Provozovatel je povinen Vám poskytnout Vaše osobní údaje, které zpracovává. Za opakované poskytnutí osobních údajů může správce účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Provozovatel je povinen poskytnout Vám osobní údaje Vámi požadovaným způsobem. Právem získat osobní údaje nesmí být nepříznivě dotčena práva jiných fyzických osob.

Právo na opravu osobních údajů

Jako subjekt údajů máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se vás týkají. V závislosti na účelu zpracování osobních údajů máte právo na doplnění Vašich neúplných osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, pokud správce provádí profilování nebo zpracovává vaše osobní údaje na následujících právních základech:

 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Správce nesmí Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže nezbytné oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů, které převažují nad Vašimi právy nebo zájmy, nebo důvody pro uplatnění právního nároku. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém se týká přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, správce již nesmí zpracovávat osobní údaje pro účely přímého marketingu. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro vědecké účely, účely historického výzkumu nebo statistické účely, s výjimkou případů, kdy je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění úkolu z důvodů veřejného zájmu.

Právo na výmaz osobních údajů

Jako subjekt údajů máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají. Požádáte-li správce o výmaz Vašich osobních údajů, je správce povinen je vymazat v následujících případech:

a osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

b, odvoláte souhlas, na jehož základě správce zpracovává Vaše osobní údaje, a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,

c, vznesete námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, nebo vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém se týká přímého marketingu,

d, osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně,

e, důvodem výmazu je splnění povinnosti stanovené právními předpisy,

f, osobní údaje byly získány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dle § 15 odst. 1. zákona Pokud správce zveřejnil Vaše osobní údaje a je povinen je za výše uvedených podmínek vymazat, je rovněž povinen s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům informovat ostatní správce, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, aby tito provozovatelé vymazali odkazy na Vaše osobní údaje a jejich kopie nebo kopie.

Provozovatel není povinen Vaše osobní údaje vymazat, pokud jsou nezbytné

a k výkonu práva na svobodu projevu nebo informací;

b) pro splnění povinnosti vyplývající ze zákona nebo mezinárodní smlouvy nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,

d) pro účely archivace, vědeckého, historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud by výmaz pravděpodobně znemožnil nebo vážně ohrozil dosažení cílů takového zpracování, nebo

e, k uplatnění právního nároku.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování vašich osobních údajů, pokud

a) vznesete námitku proti přesnosti vašich osobních údajů; provozovatel omezí zpracování Vašich osobních údajů na dobu ověření jejich přesnosti,

b, zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a vy žádáte omezení jejich použití namísto výmazu,

c, správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování osobních údajů, ale vy je potřebujete pro uplatnění právního nároku, nebo

d, vznesete námitku proti zpracování osobních údajů;

e, Správce omezí zpracování Vašich osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na straně správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. Pokud bylo zpracování osobních údajů omezeno, může správce kromě jejich uložení zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů nebo za účelem uplatnění právního nároku, z důvodu ochrany osob nebo z důvodů veřejného zájmu. Provozovatel je povinen Vás informovat před zrušením omezení zpracování osobních údajů.

Oznamovací povinnost ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů

Provozovatel je povinen oznámit příjemci (každému, komu byly Vaše osobní údaje poskytnuty) opravu Vašich osobních údajů, výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud o to požádáte, provozovatel vás bude o těchto příjemcích informovat.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte právo na přenositelnost těchto osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky možné a je-li zpracování Vašich osobních údajů prováděno automatizovaně (tj. elektronicky), přičemž osobní údaje jsou zpracovávány buď

a s vaším souhlasem

b, nebo jsou nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení předsmluvního opatření na vaši žádost. Tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva jiných osob. Uplatněním práva na přenositelnost není dotčeno právo na výmaz osobních údajů. Právo na přenositelnost se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

Právo zahájit řízení o ochraně osobních údajů

V případě, že se Vás přímo dotýkají Vaše práva stanovená zákonem o ochraně osobních údajů, máte právo dle § 100 tohoto zákona podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky. Účelem řízení je zjistit, zda byla porušena práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů nebo byl porušen zákon, a v případě zjištění nedostatků, je-li to odůvodněné a účelné, uložit opatření k nápravě nebo pokutu za porušení zákona. Vzorový návrh zveřejní Úřad na svých internetových stránkách. Návrh na zahájení řízení musí obsahovat důkazy na podporu tvrzení uvedených v návrhu a kopii dokladu nebo jiný doklad prokazující výkon práva u správce (právo na přístup k osobním údajům, právo požadovat opravu osobních údajů, právo na výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů), pokud subjekt údajů takové právo uplatnil,  nebo odůvodnění hodné zvláštního zřetele pro neuplatnění dotčeného práva.

Výše uvedená práva (vyjma práva zahájit řízení o ochraně osobních údajů) lze uplatnit e-mailem nebo písemně poštou u správce, který vykonává dohled nad zpracováním osobních údajů. Správce může být rovněž upozorněn na únik osobních údajů nebo jiné závažné skutečnosti související se zpracováním osobních údajů správcem.

Má-li subjekt údajů podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, může podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika nebo se obrátit na Úřad prostřednictvím jeho webových stránek http://www.dataprotection.gov.sk.

Nemá-li dotčená osoba plnou způsobilost k právním úkonům, může její práva vykonávat právní zástupce. Pokud dotyčná osoba nežije, může její práva podle tohoto zákona vykonávat osoba blízká.

Žádost subjektu údajů podle zákona o ochraně osobních údajů vyřizuje provozovatel bezplatně, s výjimkou úhrady ve výši, která nesmí přesáhnout výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených s pořizováním kopií, pořizováním technických nosičů a zasíláním informací subjektu údajů, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Provozovatel je povinen žádost subjektu údajů vyřídit písemně nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti. Provozovatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí subjektu údajů a Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky omezení práv subjektu údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Provozovatel Vás jako subjekt údajů tímto informoval o ochraně Vašich osobních údajů a poučil Vás o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů v rámci této písemné informační povinnosti.

Zpracování osobních údajů za účelem vyřízení objednávky a reklamačního řízení

 1. Účely zpracování osobních údajů: vystavení daňového dokladu, kontaktování zákazníka ohledně objednávky, plnění smlouvy, vyřizování vymáhání odpovědnosti za vady prodávaných výrobků – vyplývající z plnění smlouvy.
 2. Právní základ pro zpracování osobních údajů: a) Zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, titul, ulice a číslo popisné, PSČ, město) je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána. Zejména dle zákona č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.  b) Zpracování osobních údajů (e-mail, telefonický kontakt) je nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Doba uchování osobních údajů – 5 let
 4. Poskytnutí osobních údajů je smluvní povinností.

Zpracování osobních údajů za účelem zasílání marketingových informací

 1. Pro zpracování osobních údajů za účelem zasílání marketingových informací platí výše uvedené obecné informace o zpracování osobních údajů, a dále:
 1. Účely zpracování osobních údajů: zasílání marketingových informací
 2. Právní základ pro zpracování osobních údajů: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů
 3. Doba uchování osobních údajů – 3 roky
 4. Poskytnutí osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu je pro dosažení tohoto oprávněného zájmu povinné. Při zpracování na základě souhlasu je poskytnutí osobních údajů dobrovolné.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro něj má právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Zpracování osobních údajů za účelem zpracování cookies

Pro zpracování osobních údajů za účelem zpracování cookies platí výše uvedené obecné informace o zpracování osobních údajů, a dále:

 1. Účely zpracování osobních údajů: poskytování služeb, personalizace reklam, analýza návštěvnosti, adwords, google analytics, doručování objednávek, vyřizování objednávek, uchovávání účetnictví v souladu se slovenskou legislativou.
 2. Cookies jsou malé množství dat, které servery odesílají do vašeho prohlížeče. Ukládá je do počítače uživatele. Pokaždé, když navštívíte web, prohlížeč pak tato data odešle zpět na server.
 3. Právní základ pro zpracování osobních údajů: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů
 4. Doba uchování osobních údajů – Cookies používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookies“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči pouze do doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. „persistent cookies“, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení po delší dobu nebo dokud je ručně neodstraníte, přičemž doba uchování cookies ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookies a nastavení vašeho prohlížeče.
 5. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné k dosažení účelu.

Podmínky a způsob zpracování osobních údajů subjektů údajů

Správce zpracovává ve svých informačních systémech osobní údaje subjektů údajů automatizovanými i neautomatizovanými prostředky zpracování. Provozovatel zpracovávané osobní údaje nezveřejňuje, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zvláštní právní předpis nebo rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. Provozovatel nebude Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu či jiného právního základu zpracovávat k žádnému jinému účelu, a to ani v rozsahu, než je uvedeno v této informaci a evidenčních listech jednotlivých informačních systémů správce.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilovacích cookies

Provozovatel používá ke sledování svých webových stránek analytický nástroj, který připravuje datový řetězec a sleduje, jak návštěvníci používají stránky na internetu. Když někdo prohlíží web, systém generuje soubory cookie, které zaznamenávají informace související s návštěvou (navštívené stránky, čas strávený na našem webu, údaje o prohlížení, opuštění webu atd.), ale tyto údaje nesmí být spojeny s osobou návštěvníka. Tento nástroj je nástrojem ke zlepšení ergonomického designu webových stránek, k vytvoření uživatelsky přívětivé webové stránky a ke zlepšení online zážitku návštěvníků. Většina internetových prohlížečů přijímá soubory cookie, ale návštěvníci mají možnost je smazat nebo automaticky odmítnout. Vzhledem k tomu, že každý prohlížeč je jiný, mohou si návštěvníci nastavit předvolby souborů cookie individuálně pomocí panelu nástrojů prohlížeče. Pokud se rozhodnete soubory cookie nepřijmout, nebudete moci používat některé funkce na našich webových stránkách.

Provozovatel využívá reklamní program Google AdWords, jehož prostřednictvím má možnost vytvářet online reklamu a oslovovat lidi právě tehdy, když mají zájem o produkty a služby poskytované provozovatelem. Funkce Remarketing nebo podobné segmenty publika v AdWords nám umožňují oslovit uživatele, kteří v minulosti navštívili vaše webové stránky. Umožňuje zobrazování reklam ve vyhledávání, na YouTube a v e-mailu. Dynamický remarketing umožňuje uživatelům zobrazovat reklamy na produkty nebo služby, které si prohlíželi v minulosti. Soubory cookie zajišťující remarketingové kódy mohou návštěvníci webových stránek deaktivovat příslušným nastavením prohlížeče.

Provozovatele lze kontaktovat také prostřednictvím Facebooku. Účelem zpracování údajů je sdílení obsahu webových stránek provozovatele a prezentace provozovatele. Prostřednictvím facebookové stránky se hosté mohou dozvědět o novinkách, aktuálních akčních nabídkách u operátora a také si prohlédnout fotografie z vybraných objednávek provozovatele. Kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ na facebookové stránce provozovatele provozovatel souhlasí se zveřejňováním svých novinek a nabídek na své facebookové zdi. Provozovatel také zveřejňuje fotografie/videa z různých akcí na své facebookové stránce.

Provozovatel zveřejňuje tyto údaje fyzických osob pouze v případě, že k tomu předem získal jejich písemný souhlas. Další informace o správě údajů ze stránky na Facebooku naleznete v příručce a zásadách ochrany osobních údajů www.facebook.com. Pro účely prezentace má provozovatel k dispozici také svůj profil na sociální síti Instagram, kde prezentuje fotografie z vybraných zakázek spolu s popisem. Kliknutím na „sledovat“ souhlasíte s prohlížením fotografií zveřejněných provozovatelem.

Typ cookiesVykořisťováníPlatnost cookies
Naprosto nezbytné/nezbytnépro nejdůležitější funkce nezbytného/základního webu, umožňující správné fungování webových stránek – pamatuje si uživatelské jméno, které vám umožní rychlé přihlášení při příští návštěvě webu – tyto cookies o vás neshromažďují žádné informace, které by mohly být použity pro marketingové účely15 dní
Funkční– používají se ke zlepšení služby pro uživatele, přizpůsobení uživatelského rozhraní – informace o preferencích se zaznamenávají podle výběru obsahu – cookies si mohou zapamatovat položky, které jste vložili do nákupního košíku e-shopu, nebo chyby, se kterými jste se setkaliPo opustení stránky
Výkonnostní a cílené cookies – analytické cookiesanalytické nástroje třetích stran (Google Analytics, Facebook, Smartsupp) slouží ke zlepšení kvality – analytický obsah cookies pro návštěvníky stránek – statistické údaje, jako je počet návštěv zobrazení webových stránek a odkazů na naše stránky a počet návštěv jsou shromažďovány – pomáhají pochopit, jak se návštěvníci webu chovají – soubory cookie zlepšují výkon webových stránek – tyto cookies neshromažďují žádné informace, které by vás identifikovaly – jsou anonymníAutomaticky smazáno po 2 letech od poslední návštěvy webových stránek